1. Equitize Value heeft als doel:
  • Het leveren van adviesdiensten, waaronder het adviseren op het gebied van juridische, financiële, fiscale, bedrijfskundige en/of operationele vraagstukken (zoals herstructurering en (her)financiering) alsmede waarderingskwesties (zoals waardering van activa en goodwill, waardering van ondernemingen bij overdracht);
  • Het opereren als herstructureringsdeskundige in de zin van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord;
  • Het uitvoeren of laten uitvoeren van interim‐opdrachten;
  • Het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, alsmede het voeren of doen voeren van de directie over en het houden van toezicht op vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan.
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Equitize Value maar ook ten behoeve van alle partners en alle andere personen die voor Equitize Value werkzaam zijn, alle personen die bij de uitvoering door Equitize Value van enige opdracht zijn ingeschakeld en alle personen voor wier handelen of nalaten Equitize Value aansprakelijk zou kunnen zijn.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Equitize Value. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. In het geval Equitize Value of een van haar partners of medewerkers wordt aangesteld als herstructureringsdeskundige in de zin van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord is er geen sprake van een opdracht in de zin van artikel 7:400 B.W. maar van een overeenkomst sui generis die wordt geregeld door de bepalingen van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, deze algemene voorwaarden en eventueel aanvullende op te stellen afspraken en voorwaarden.
 5. Het staat Equitize Value vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen partners en personeelsleden van Equitize Value te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden. Equitize Value is gemachtigd eventuele algemene voorwaarden van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Equitize Value voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
 6. Indien Equitize Value de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht (waaronder begrepen pandemieën en daarmee verband houdende overheidsmaatregelen), dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Equitize Value alsnog in staat is deze verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.
 7. Indien de uitvoering van een opdracht door Equitize Value leidt tot aansprakelijkheid van Equitize Value, zal die aansprakelijkheid, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de eventueel toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Equitize Value  wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Equitize Value  komt.
 8. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een (aansprakelijkheids)verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Equitize Value in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag inclusief BTW, dit tot een maximum van EUR 20.000 exclusief BTW.
 9. Betaling van de verschuldigde bedragen door de opdrachtgever aan Equitize Value dient, zonder het recht op enige aftrek, korting of verrekening steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Equitize Value aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Equitize Value aangegeven. Equitize Value is gerechtigd om periodiek te factureren. De Opdrachtgever is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, behoudens voor zover in de wet of een vonnis anders is bepaald.
 10. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 11. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 12. Voor zover in de opdrachtbevestiging of deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke grond dan ook jegens Equitize Value in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en/ of bevoegdheden.
 13. Equitize Value verwerkt persoonsgegevens van (contactpersonen van) haar opdrachtgevers om (i) uitvoering te geven aan de overeenkomst en de diensten te verlenen aan de opdrachtgever; (ii) indien hiervoor toestemming van de opdrachtgever is verkregen; (iii) om te voldoen aan de op haar rustende wettelijke verplichtingen; en (iv) indien hiervoor een gerechtvaardigd belang bestaat.
 14. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag.