1. Equitize verplicht zich jegens Betrokkene voor onbepaalde tijd tot strikte geheimhouding ten aanzien van de Vertrouwelijke Informatie.
 2. Equitize zal haar werknemers, vertegenwoordigers en adviseurs schriftelijk verplichten tot dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als beschreven in de Geheimhoudingsverklaring voordat deze personen toegang krijgen tot Vertrouwelijke Informatie.
 3. Equitize zal zonder toestemming van Betrokkene geen Informatie openbaar maken of aan derden (doen) verstrekken, behoudens voor zover het evident gegevens van algemene bekendheid zijn, dan wel voor zover openbaarmaking of verstrekking daarvan wettelijk of ingevolge een rechterlijke uitspraak vereist is. Als een derde aan Equitize om afgifte van Vertrouwelijke Informatie verzoekt, zal Equitize Betrokkene daar terstond over informeren en een redelijke termijn geven om daarop te reageren voordat de Vertrouwelijke Informatie wordt afgegeven.
 4. Equitize zal:
  • de nodige maatregelen treffen, zoals beveiliging of bewaking van geschriften of gegevensdragers waarop Vertrouwelijke Informatie is vastgelegd, om te voorkomen dat de Vertrouwelijk Informatie ter kennis kan komen van derden;
  • zich tot het uiterste inspannen om in een voorkomend geval gebruik door derden of openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie te verhinderen, althans zoveel mogelijk te beperken.
 5. Equitize zal de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend gebruiken voor zover en zolang dat nodig is voor het Doel en het beginsel gegevensbeperking in acht nemen.
 6. Het is Equitize niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Betrokkene in verband met het Doel contact op te nemen met relaties van Betrokkene.
 7. Equitize zal te allen tijde op eerste verzoek van Betrokkene alle Vertrouwelijke Informatie waarover zij beschikt vernietigen.
 8. Op de Geheimhoudingsverklaring is Nederlands recht van toepassing.
 9. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van de Geheimhoudingsverklaring, de in verband daarmee gevoerde en eventueel nog te voeren gesprekken of onderhandelingen, dan wel van overeenkomsten die daarop volgen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.